Intervenció

Atenem una àmplia franja d’edat des dels primers anys de vida fins a l’adolescència, i desenvolupem la nostra intervenció en 3 àmbits:

Educatiu / Preventiu

Adreçat a les institucions que treballen amb infants d’edats compreses entre els 0 i els 6 anys, oferint la possibilitat de realitzar sessions de psicomotricitat educativa a les escoles o al nostre centre:

  • Sessions educatives amb l’equip docent i el grup d’alumnes: realitzant pràctica psicomotriu amb el grup d’infants i assessorament i formació als professionals.
  • Sessions preventives amb els infants i les seves famílies: realitzant sessions grupals i conjuntes per afavorir la relació i comunicació en els infants, i oferint un espai d’interrelació i orientació pels pares.

Psicopedagògic

Adreçat als professionals de l’ensenyament i la sanitat. Es fa assessorament i formació així com supervisió i dinamització de les tasques pedagògiques en entitats escolars. També es tracten temes i es fan reunions amb pares i mares en l’àmbit escolar o mitjançant les Associacions de Famílies dels Alumnes (AFA).

Terapèutic

Adreçat a aquells infants i adolescents que necessiten una ajuda específica en el seu procés maduratiu, motrant diverses dificultats o trastorns (retard maduratiu, bloqueigs en la comunicació i la relació, trastorns del comportament, quadres d’inestabilitat motriu, hiperactivitat – inhibició, trastorns neurològics, dificultats en l’accés a la simbolització…) acompanyant a les seves famílies en el procés de creixement del seu fill o filla, a través de diferents trobades i fent un treball de coordinació amb les escoles.

La demanda o motiu de consulta la realitza habitualment la mare, el pare o els tutors legals, o la xarxa socio-sanitària i educativa: centres d’estimulació primerencs (CDIAP), escoles i llars d’infants (EAP), centres sanitaris (CAP,CSMIJ), xarxa de serveis socials ( SEAIA); i serveis sanitaris i educatius privats.

La indicació de tractament es formalitza després de realitzar l’estudi, el qual engloba:

  • Entrevista d’acollida: Es realitza el primer contacte amb la família, on es rep la informació que aporten els pares o tutors i es recull les dades de la història personal de l’infant (l’anamnesi), així com les informacions d’altres professionals.
  • Exploració: Es duu a terme l’observació interactiva amb el nen/a. Aquesta fase del diagnòstic està reservada a l’anàlisi de la seva expressivitat motriu i a proves projectives per tal d’extreure impressions diagnòstiques sobre el desenvolupament, i la maduresa motriu, psicològica i cognitiva de l’infant o l’adolescent.
  • Pronòstic / devolució: Es fa una entrevista amb els pares o tutors legals per tal de compartir les impressions, així com una orientació diagnòstica extreta de tot el procés d’estudi i l’orientació sobre la possibilitat de tractament.

La intervenció terapèutica que oferim la duem a terme des dels següents abordatges:

  • Procés terapèutic individual, indicat pels als infants o adolescents que necessiten una relació exclusiva amb l’adult per adquirir estratègies per afavorir la construcció del propi jo.
  • Procés terapèutic grupal, indicat per aquells infants o adolescents que necessiten compaginar el seu procés terapèutic amb un treball de relació i socialització, afiançant les estratègies de relació i socialització.

TARIQA Psicomotriu està dins del marc deontològic clínic, el valor i la intimitat de la informació queden salvaguardades.

Altres Serveis

Treball Familiar

L’atenció i l’acompanyament a les famílies l’entenem necessària dins del projecte terapèutic, oferint espais d’entrevistes amb el pare i/o la mare o tutors legals:

Espais Individuals on es tracten les relacions i funcions en el sistema familiar i s’acompanyen els aspectes que generen dificultats, per tal d’atenuar malestars i neguits que no permeten suficient benestar i harmonia.

Espais Grupals: espais d’escolta i reflexió on es tracten aspectes quotidians, temes concrets de la criança i de les funcions parentals; des del respecte, l’escolat i la reflexió.

Treball en xarxa

La relació i coordinació amb el sistema escolar i altres professionals que intervenen en la vida de l’infant per cohesionar l’itinerari maduratiu i evolutiu establint els ponts i lligams que faciliten la coherència.

Col·laboracions amb altres professionals

L’equip de Tariqa estem en contacte amb un seguit de professionals del camp de la neuropediatria, fisioteràpia, optometria, logopèdia, medicina alternativa (homeopatia), teràpia sistèmica, osteopatia, etc. Els quals donen consistència a la pràctica clínica i permet integrar, complementar l’activitat assistencial, formativa i científica.

Aquestes col·laboracions les podem realitzar per varis motius: aclariments i unificacions des d’altres àmbits, descartar possibles alteracions fisiològiques o mèdiques, derivacions prèvies o posteriors al nostre tractament, treball intern de supervisions de casos, treball sistèmic i/o cointervenció terapèutica.

Assessorament i supervisió

Els anàlisis de casos que fan difícil el dia a dia del  professional, l’orientació en l’àmbit psicomotor a altres serveis i l’estudi de grups per millorar la seva dinàmica.